استفاده از شماره اقتصادی جدید

مودیان مالیاتی مکلفند در صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی) قراردادها و سایر اسناد مشابهی که از تاریخ 1401/07/01 (از فصل پاییز سال1401 و پس از آن) صادر میکنند، شماره اقتصادی خود و خریدار یا طرف معامله را درج نمایند، در غیر اینصورت مشمول جرایم قانونی مربوط خواهند شد.

نصب بارکد دو بعدی در مدخل ورودی واحدهای صنفی

عضو محترم در اجرای  طرح نظارت مردمی مبتنی بر نصب بارکد دو بعدی در مدخل ورودی واحدهای صنفی، در معرض دسترس و دید مشتریان و مراجعه کنندگان مقتضی است جهت دریافت بارکد به سایت ایرانیان اصناف به آدرس https://iranianasnaf.ir/forms/public/nationalcodeinquiry/default.aspx و یا حضوری به اتحادیه مراجعه نمایید.