فرآورده های آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز

احتراما بپیوست تصویر نامه شماره 80964 مدیر کل محترم امور فرآورده های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو در خصوص عرضه فرآورده های آرایشی و بهداشتی فاقد مجوز قانونی، ارسال میشود.