جهت پیشگیری از هر گونه سو استفاده احتمالی موارد مطروحه را ‌اطلاع دهید

عضو محترم : با توجه به گزارشات واصله افرادی طی تماس تلفنی و درخواست وجه بنام این اتحادیه و جهت شرکت در همایش مینمایند ضمن عدم همکاری لطفا جهت پیشگیری از هر گونه سو استفاده احتمالی موارد مطروحه را اطلاع دهید.