الزامات اماکن عمومی

عضو محترم  نصب دوربین مداربسته صرفا ً بر سر درب بیرونی واحد صنفی توسط  واحدهای صنفی دارای مجوز الزامی بوده لازم به ذکر است نصب دوربین داخل واحد صنفی ممنوع میباشد.