تعیین و تکلیف بدهی کارفرمایان مشمول بیمه تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به استناد ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جلسه نود و ششم مورخ…

ادامه مطلبتعیین و تکلیف بدهی کارفرمایان مشمول بیمه تامین اجتماعی