سامانه برکت به خانه

عضو محترم با عنایت به راه اندازی سامانه برکت به خانه بنشانی: barekat.haj.ir  از سازمان حج و زیارت جهت خرید سوغات زائران برای صرفه جویی در وقت و هزینه به منظور تسهیل زمینه خرید سوغات برای زوار خانه خدا معرفی میگردد.