سامانه مشوق بیمه ای

عضو محترم درخصوص استمرار طرح مشوق های بیمه ای به سامانه مشوق بیمه ای به آدرس https://moshavegh.mcls.gov.ir/ مراجعه نمایید .مقتضی است با توجه به اینکه سامانه مشوق بیمه ای از شهریور 1400 غیرفعال بوده و از تاریخ 1401/9/1 مجددا فعال گردیده است جهت بهره مندی کارفرمایان و بنگاه های اقتصادی در راستای بکارگیری نیروی کار […]