اطلاع رسانی مجدد در خصوص استفاده از شماره اقتصادی جدید

عضو محترم با عنایت به نامه شماره 19008 مورخ 1405/09/05، مودیان مکلفند در صورتحساب های فروش کالا و عرضه خدمات (حسب مورد الکترونیکی یا فیزیکی)، قرارردادها و سایر اسناد مشایهی که از تاریخ 1401/7/1 (از فصل پاییز سال 1401 و پس از آن) صادر میکنند، شماره اقتصادی جدید خود و خریدار یا طرف معامله را […]