درج مشخصات کامل کالاها و خدمات در فاکتور فروش

عضو محترم با عنایت به نامه شماره 9726 مورخ 1401/08/29 هر فرد صنفی در مقابل دریافت بها، اجرت یا دستمزد باید صورت حسابی شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالای فروخته شده یا خدمات انجام شده به مشتری تسلیم دارد.