مدیریت بهینه مصارف آب شرب

عضو محترم با عنایت به نامه شماره 44141 مورخ 1401/8/23 استانداری تهران با توجه به کاهش میزان بارندگی سال جاری و ادامه خشکسالی در حوزه آبریز و به منظور مدیریت مطلوب توزیع آب شرب و پیشگیری از نارضایتی احتمالی مردم در ماه های پایان سال، ضروری است نسبت به مدیریت بهینه و کاهش سی درصدی […]