اجرای تبصره یک ماده 16 قانون هوای پاک

عضو محترم به اطلاع میرساند قانون گذار مطابق با تبصره یک ماده 16 قانون هوای پاک کلیه مراکز واحدهای خدماتی متوسط پنجاه نفر به بالا مکلف به ایجاد واحد سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و به کارگیری متخصص محیط زیست به منظور انجام امور مربوط به نمونه برداری، اندازه گیری، پایش و کنترل مستمر […]