حضور کارکنان در محل کار با ارائه کارت واکسن

عضو محترم در راستای مصوبه بیست و سومین جلسه ستاد مبارزه با کرونا از ابتدای آبان ماه سال جاری شرط حضور کارکنان در محل کار با ارائه گواهی / کارت معتبر دریافت حداقل یک دوز واکسن می باشد. بدیهی است عدم حضور کارکنان بدلیل عدم واکسیناسیون و یا استنکاف از دریافت واکسن، بعنوان غیبت غیر […]