پویش 10 روزه واکسیناسیون عمومی

عضو محترم پویش 10 روزه واکسیناسیون عمومی برای رده سنی 17 سال به بالا در کلیه مراکز واکسیناسیون از تاریخ 1400/06/30 صورت میپذیرد.