با شیوع ویروس کرونا بانوان کارآفرین و زحمتکش این صنف متحمل خسارات زیادی شده‌اند

شهربانو عابدی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه در مصاحبه با روزنامه ایران با شیوع ویروس کرونا بانوان کارآفرین و زحمتکش این صنف متحمل خسارات زیادی شده‌اند و ‌‌تعداد ی نیز بدلیل…

ادامه مطلببا شیوع ویروس کرونا بانوان کارآفرین و زحمتکش این صنف متحمل خسارات زیادی شده‌اند