انتصاب سرکار خانم عابدی به سمت  مشاور امور بانوان در اتاق اصناف ایران