شايد امروزه ديگر كمتر كسي پيدا شود  كه به لحاظ قانوني نداند براي راه انداختن يك كارو كاسبي يا به اصطلاح شغل آزاد قبل از هر اقدامي بايد به فكر دريافت مجوز يا همان پروانه كسب باشد. هر چند دريافت چنين مجوزي مشروط به دارا بودن شرايط خاصي است كه شايد در نگاه نخست كمي هم سخت و دشوار به نظر برسد اما به طور قطع اگر راهي جز اين طي شود بي  ترديد با مشكلات بسياري همراه خواهد بود. اين در حالي اســت كه  نايب رئيس اتاق اصناف تهران چندي قبل از تسهيل در شرايط دريافت صدور مجوز براي اصناف خبر داد و هدف از اين كار را تشويق كسبه به قانونمند شدن عنوان كرد. با اين حال هنوز هم كافي اســت نگاهي به گوشه و كنار شهر بيندازيم تا  واحدهاي صنفي مختلفي  كه بدون داشتن پروانه كسب فعاليت مي كنند را به راحتي ببينيم. در همين رابطه با عليرضا راسي – نايب رئيس اتاق اصناف تهران – درباره مشكلات موجود در زمينه دريافت پروانه کسب به گفت وگو نشستيم.

در آيين نامه اجرايي موضوع ماده  قانون نظام صنفي مصوب 12 شــرايط صدور و تمديد پروانه 1394 كسب به شكل كامل آمده است. يك فرد صنفي نخست بايد به صنف مورد نظر مراجعه و مدارك درخواستي را ارائه كند. قبل از صدور دستورالعمل جديد،  اصناف بايد از مراجعي مثل  شهرداري، اماكن و نيروي انتظامي گواهي مي گرفتند اما به تازگي قانونگذار به منظور تســهيل  اتحاديه  را از 100در شــرايط حدود دريافت  گواهي اماكن  معاف كرده است  اتحاديه براي دريافت 30و فقط حدود مجوز نياز به تأييد اداره اماكن دارند.

 

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید