شما در حال مشاهده هستید ابلاغ الکترونیکی

ابلاغ الکترونیکی

عضو محترم :
جهت کاهش تردد های غیر ضروری اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی در دستور کارقرار گرفت میتوانید با استفاده از این راهنما از خدمات ابلاغ الکترونیکی بهرمند شوید
register.tax.gov.ir