شما در حال مشاهده هستید پروتکل فاصله گذاری اجتماعی

پروتکل فاصله گذاری اجتماعی

پروتکل فاصله گذاری اجتماعی در کنترل بیماری کووید-19 درصنف آرایشگران زنانه