عضو محترم
زمان ثبت نام تسهیلات کرونا برای اشخاصی که دارای کد بیمه می باشند تا 15 شهریور و برای اشخاص که فاقد بیمه هستند تا پایان شهریور ماه سال جاری تمدید گردیده است.
https://kara.mcls.gov.ir/