شما در حال مشاهده هستید نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت بکارگيري اسامي و عناوين و اصطلاحات بيگانه

نامه اتاق اصناف تهران در خصوص ممنوعيت بکارگيري اسامي و عناوين و اصطلاحات بيگانه

ممنوعيت بکارگيري اسامي و عناوين و اصطلاحات بيگانه