مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/9/15به شرح ذیل:
1) استمهال حق بیمهسهم کارفرما
2) تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی در حوزه ورزش و جوانان
3) مستثنی کردن پرداخت تسهیلات کرونایی از ماده (5) مکرر اصلاح قانون صدور چک
4) تمدید مهلت برخورداری واحدهای تولیدی از ظرفیت های قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی