عضو محترم
بنا به دستور ستاد محترم کرونا کلیه مشاغل گروه 2 و 3 و 4 از روز شنبه
مورخ 1400/02/04 به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود، مقتضی است نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام نمائید.