شما در حال مشاهده هستید مصوبه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا

مصوبه قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا

عضو محترم
بنا به دستور ستاد محترم کرونا کلیه مشاغل گروه 2 و 3 و 4 از روز شنبه
مورخ 1400/02/04 به مدت یک هفته تعطیل خواهند بود، مقتضی است نسبت به تعطیلی واحد صنفی خود اقدام نمائید.