عضو محترم
تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال99در اجرای ماده 100 به شرح زیر می باشد.