عضو محترم
مهلت ارائه اظهارنامه مالياتی و ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالياتهای مستقيم تا ۱۵ تيرماه تمديد شد