مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا

تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی
موعدهای مقرر در مواد 110،80 ، 57، 116،126 126 قانون مالیات های مستقیم که مهلت انقضای تسلیم اظهارنامه مالیاتی و سر رسید پرداخت مالیات آنها تا تاریخ 1400/04/31 می باشد به مدت یکماه تمدید میگردد. کلیه احکام قانونی مرتبط ، بر این ترتیب میباشد. همچنین کلیه مهلت های رسیدگی سنوات قبل که انقضای آنها از تاریخ 1400/04/31 لغایت 1400/06/31 میباشد به مدت یک ماه تمدید میگردد.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید