عضو محترم:
مهلت ثبت نام در سامانه کارا و اخذ تسهیلات 12 درصدی برای رسته های آسیب دیده از کرونا تا پایان آذر ماه سال 1400تمدید شد مقتضی است واحدهای صنفی اعم از بیمه شده یا بیمه نشده بصورت خود اظهاری در سامانه کارا به نشانی kara.mcls.gov.ir مراجعه و اطلاعات خود را ثبت نمایند.