در اين بازديد ابراهيم درستي طي گفتگو با شهربانو عابدي رئيس اتحاديه آرايشگران زنانه تهران در جريان روند فعاليتها در اتحاديه و وضعيت اعضاي صنف به ويژه در حوزه ماليات قرار گرفت.
همچنين عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران از ساختمان جديد و مرکز ارتقاء سطح علمي اتحاديه آرايشگران زنانه تهران بازديد کرد.
در پايان نماينده وزير صمت در اصناف کشور با اهداء لوح سپاس از اقدامات شهربانو عابدي رئيس اتحاديه تقدير به عمل آورد.