عضو محترم
با عنایت به مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، مبنی بر حذف روش علی الراس در تشخیص در آمد مشمول مالیات و فرآیند حسابرسی و تعیین در آمد مودیان به استناد اظهار نامه مالیاتی آنها و عدم استفاده مامورین مالیاتی کشور از ضرایب مالیاتی و یا هر گونه ضرایب دیگر برای عملکرد سال 98 به بعد، نسبت به تکالیف قانونی خود اقدام مقتضی گردد.