عضو محترم
در راستای تحقق اهداف دولت الکترونیک و تسهیل در جمع آوری اطلاعات و آگاهی از وضعیت پرداخت واحدهای مشمول قانون کار
با مراجعه به سامانه مزد به آدرس https://mozd.mcls.gov.ir و با استفاده از راهنمای تدوین شده نسبت به ورود اطلاعات مربوطه اقدام نمایید.
لازم به ذکر است اخرین مهلت ثبت اطلاعات در سامانه مذکور 1400/10/20 میباشد.