متن نهایی اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار

(متن نهایی اصلاح برخی احکام مرتبط با تعزیرات حکومتی با هدف تنظیم بازار)

مصوبه جلسه شصت و نهم شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۷

 

ماده ۱: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات حوزه بازار و توجه به لزوم بازدارندگی مجازات ها تمامی جریمه های مندرج در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی و نیز قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در همه مراتب به میزان ۵ برابر افزایش می یابد.

 

ماده ۲: رسیدگی به تخلفات موضوع تبصره (۲) ماده (۷۲) قانون نظام صنفی ( گرانفروشی ، کم فروشی ، تقلب در کسب ، احتکار ، عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع ) در شعب سازمان تعزیرات حکومتی صرف نظر از نصاب و ارزش تخلف بدون تشکیل هیات موضوع ماده (۷۲) قانون مذکور صرفا توسط رئیس شعبه و براساس آئین نامه سازمان صورت می گیرد . جلسات هیات های تجدیدنظر نیز با حضور رئیس شعبه تجدیدنظر و یک نفر از اعضاء رسمیت یافته و آرای صادره با نظر رئیس شعبه و یک عضو دیگر معتبر خواهد بود.

 

ماده ۳: به منظور مقابله قاطع و سریع با تخلفات صنفی و پیشگیری از تکرار تخلفات ، روسای شعب تعزیرات حکومتی می توانند در صورت احراز تخلف ضمن صدور رای نسبت به اصل موضوع در صورت لزوم با لحاظ نوع تخلف و میزان تاثیر آن در بازار نسبت به صدور دستور پلمپ محل یا واحد صنفی و نصب تابلو با درج نوع تخلف به مدت تا ده روز اقدام نمایند.

 

تبصره ۱: به منظور مقابله با جرائم و تخلفات حوزه بازار و توجه به لزوم بازدارندگی مجازات ها تمامی جریمه های مندرج در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی و نیز قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی در همه مراتب به میزان ۵ برابر افزایش می یابد.

 

تبصره ۲: تخلفات مشمول حکم این ماده عبارتند از : گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب، احتکار، عدم درج قیمت، اختفاء و امتناع از عرضه، عدم رعایت ضوابط قیمت گذاری و عدم اعلام موجودی کالا.

 

تبصره ۳: پلمپ انبار یا محل نگهداری کالاهای کالاهای فاسد شدنی به نحوی صورت خواهد گرفت که موجب فساد کالاها فراهم نشود.

 

تبصره ۴: در صورت احراز تخلف، امتناع از عرضه، احتکار و اختفاء، رئیس شعبه می تواند همزمان با رسیدگی دستور فروش و عرضه را صادر نماید . این دستور پس از تائید مدیر کل استان یا نماینده وی فورا اجرا می شود.

 

ماده ۴: آرا قطعی شعب تعزیرات حکومتی در خصوص تخلفات مذکور در تبصره ۲ ماده ۳ لازم الاجرا بوده و در سایر مراجع قضایی و اداری قابل اعتراض و شکایت نمی باشد و صرفا براساس تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان مذکور عمل خواهد شد.

 

ماده ۵: در صورت وصول گزارش به منظور کشف و احراز تخلف، روسای شعب تعزیرات حکومتی می توانند با اطلاع دادستان محل، دستور ورود به محل کالاها را صادر نمایند. کلیه ضابطین قضایی مکلفند دستورات شعب مربوطه را به موقع اجرا بگذارند.

 

ماده ۶: رئیس اجرای احکام تعزیرات حکومتی می تواند با موافقت مدیر کل تعزیرات استان محل کسب و فعالیت مستنکف از اجرای حکم قطعی صادره را تا مدت یک ماه تعطیل و واحد صنفی را پلمپ نماید.

 

تبصره: اختیار مذکور دراین ماده و ماده ۳ نباید به هیچ وجه موجب تعطیلی واحد تولیدی شود.

 

ماده ۷: مدت اعتبار این مصوبه به مدت یکسال از زمان ابلاغ می باشد.

به اشتراک بگذارید!

خبرهای بیشتر...

اتحادیه ارایشگران زنانه تهران

با ما در تماس باشید