در اجراي قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان و با توجه به ضرورت تخصيص و بهره برداري از شماره اقتصادي و با عنايت به ماده (6) آئين نامه اجرايي تبصره (3) ماده (169) قانون ماليات هاي مستقيم و ماده (8) آيين نامه اجرايي ماده (95) قانون مذكور ترتيبات اجرايي مربوط به استفاده از شماره اقتصادي جديد به شرح ذيل مقرر مي گردد:

ماده ۱) تعاريف

۱. ق . م . م: قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۰۳ /۱۲ /۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن

2. آيين نامه اجرايي: آئين نامه اجرايي موضوع تبصره (3) ماده (169) ق . م . م

۳. سازمان: سازمان امور مالياتي كشور

4. مؤدي: كليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل (شامل اشخاص حقيقي انفرادي، مشاركت هاي مدني (اعم از قهري و اختياري) و اتباع خارجي) مشمول آيين نامه اجرايي

۵. صورتحساب فروش كالا يا ارائه خدمات: فرمي است داراي شماره منحصر به فرد مالياتي كه متناسب با نوع كسب و كار توسط سازمان، تعيين و اعلام مي شود.

6. پرونده مالياتي : مجموعه سوابق مالياتي مؤدي متناظر با ثبت نام وي در نظام مالياتي كه شامل كليه اطلاعات و اسناد مربوط به ماليات بر درآمد (حسب مورد ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي يا صاحبان مشاغل)، ماليات بر ارزش افزوده، ماليات هاي تكليفي و حقوق، ماليات حق تمبر مي باشد.

ماده 2) نحوه تخصيص شماره اقتصادي
در اجراي مواد (6) و (7) آيين نامه اجرايي براي تمامي مؤدياني كه ثبت نام خود در نظام مالياتي را تكميل كرده باشند، شماره اقتصادي منحصر به فرد از سوي سازمان تخصيص داده مي شود. در مورد اشخاص حقيقي انفرادي به ازاء هر پرونده شماره اقتصادي مجزا به مؤدي اختصاص مي يابد.

تبصره ۱: چنانچه صاحبان مشاغل بر مبناي مجوز صادره از مراجع ذيصلاح، بيش از يك محل فعاليت (براي همان مجوز) داشته باشند، براي تمام اين محل ها فقط يك ثبت نام صورت گرفته و يك شماره اقتصادي تخصيص خواهد يافت.

تبصره ۲: در مورد كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضاء مي نمايد، براي مؤدي مربوط يك شماره اقتصادي تخصيص يافته و در كليه محل ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

ماده ۳) دسترسي مؤديان يه شماره اقتصادي صادره
پس از تكميل ثبت نام مؤدي،‌شماره اقتصادي توسط سيستم صادر و بلافاصله از طريق پيامك به وي اطلاع رساني مي شود. شماره هاي اقتصادي تخصيص يافته به مؤديان از طريق درگاه ملي خدمات الكترونيك سازمان به نشاني my.tax.gov.ir در دسترس آنان مي باشد.
در اين درگاه فهرستي از شماره هاي اقصادي صادره مربوط به مؤديان مالياتي براي تمامي پرونده هاي مالياتي به تفكيك شماره اقتصادي فعال و غيرفعال در اختيار مؤديان قرار مي گيرد.
به علاوه در صورت درخواست مؤدي، امكان دريافت شماره اقتصادي مرتبط با پرونده وي از طريق ارسال پيامك به شماره تلفن همراه اعتبارسنجي شده ايشان نيز وجود دارد.

ماده 4) نحوه استفاده از شماره اقتصادي
از تاريخ 01 /05 /1401 شماره اقتصادي جديد، وفق ماده (2) اين دستورالعمل براي هر يك از پرونده هاي مالياتي (اعم از پرونده هاي موجود و يا ثبت نام هاي جديد) تعيين و از طريق حساب كاربري و پيامك به مؤديان مربوط اعلام خواهد شد. با عنايت به مواد (6) و (7) و فصول (3) و (4) آيين نامه اجرايي، مؤديان مكلفند بر روي صورتحساب هاي فروش كالا و عرضه خدمات (حسب مورد الكترونيكي يا فيزيكي)، قراردادها و ساير اسناد مشابهي كه از تاريخ 01 /07 /1401 (از فصل پاييز سال 1401 و پس از آن) صادر مي كنند شماره اقتصادي جديد خود و خريدار يا طرف معامله را درج نمايند، در غير اينصورت مشمول جرايم قانوني مربوط به شرح ماده (6) اين دستورالعمل مي شوند.

ماده 5) غيرفعال سازي يا ابطال شماره اقتصادي
وفق ماده 17 آئين نامه اجرايي؛ در موارد ذيل شماره اقتصادي تخصيص يافته به مؤديان باطل شده و مؤديان مربوط مجاز به استفاده از آن در صدور صورتحساب ها قراردادها و ساير اسناد نمي باشند:

۱- فوت اشخاص حقيقي يا اعلام مؤدي مبني بر خاتمه فعاليت اقتصادي

۲- انحلال اشخاص حقوقي ثبت شده پس از اتمام عمليات تصفيه و اعلام ختم تصفيه و در مورد ساير اشخاص حقوقي پس از لغو مجوز فعاليت

۳- صدور حكم مراجع قضايي مبني بر ابطال شماره اقتصادي.

تبصره – در مواقعي كه ثبت نام مؤديان بطور موقت غيرفعال مي شود، شماره اقتصادي ابطال نمي شود و مؤديان مجاز به استفاده از شماره اقتصادي جهت فعاليت اقتصادي مرتبط با اين ثبت نام نمي باشند.

ماده 6) جرايم مرتبط با شماره اقتصادي
با عنايت به ماده (169) ق . م . م و ماده (19) آئين نامه اجرايي مشمولان اين دستورالعمل در صورت عدم انجام تكاليف قانوني مربوط به صدور صورتحساب و استفاده از شماره اقتصادي، مشمول جرايم مالياتي به شرح جدول زير مي شوند:

رديف شرح تخلف ميزان جريمه
1 عدم صدور صورتحساب فروش كالا يا ارائه خدمت يا عدم درج شماره اقتصادي خود يا عدم درج شماره اقتصادي طرف معامله 2% مبلغ مورد معامله
2 استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران 2% مبلغ مورد معامله
3 استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود 2% مبلغ مورد معامله

نظر به ضرورت استفاده از شماره اقتصادي معتبر با پرونده مالياتي مؤدي، استفاده از شماره اقتصادي ابطال شده در حكم عدم درج شماره اقتصادي است، به علاوه؛ استفاده از شماره اقتصادي در مورد زير مجاز نمي باشد:

 

1- استفاده از شماره اقتصادي پرونده اي كه مؤدي آن را غيرفعال اعلام نموده است.

2 – استفاده از شماره اقتصادي يك پرونده در صورت حساب هاي مرتبط با ساير پرونده هاي همان مؤدي، در مورد مؤدياني كه داراي چندين شماره اقتصادي فعال باشد.

ماده 7) ابلاغ و اجراي دستورالعمل
اين دستورالعمل در (7) ماده و (3) تبصره تهيه شده است، معاونت فناوري هاي مالياتي مكلف است با ايجاد زيرساخت هاي لازم در سامانه هاي سازمان، امكان اجراي مفاد آن را وفق زمانبندي ماده (4) اين دستورالعمل فراهم آورد.

داود منظور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *