(آرایش محرمی ممنوع)

عضو محترم مقتضی است از ارائه هر گونه خدمات تحت عنوان آرایش محرمی خودداری نمایید. روابط عمومی اتحادیه آرایشگران زنانه تهران

پیام سرکار خانم عابدی دعوت از اعضا جهت حضور و مشارکت در انتخابات اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران درتاریخ  ۱۴۰۲/۴/۲۰

پیام سرکار خانم عابدی دعوت از اعضا جهت حضور و مشارکت در انتخابات اتحادیه صنف آرایشگران زنانه تهران درتاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۰ مشاهده ویدئو در فایل زیر پیام ویدئویی سرکار خانم عابدی جهت مشارکت در انتخابات