فرآورده های غیرمجاز آرایشی و بهداشتی

قابل توجه اعضای محترم طبق شماره نامه اتاق اصناف ایران 8959 مورخ 1402/7/15 منضم به نامه شماره های 56220 مورخ 1402/7/8- 61682 و 61701 مورخ 1402/7/29 وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در خصوص برخورد قانونی با عرضه کنندگان فراورده های آرایشی و بهداشتی اقلام غیرمجاز به شرح زیر میباشد.