بازديد نماينده وزير صمت در اصناف کشور و عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران از اتحاديه صنف آرايشگران زنانه تهران

در اين بازديد ابراهيم درستي طي گفتگو با شهربانو عابدي رئيس اتحاديه آرايشگران زنانه تهران در جريان روند فعاليتها در اتحاديه و وضعيت اعضاي صنف به ويژه در حوزه ماليات قرار گرفت. همچنين عضو هيئت رئيسه اتاق اصناف ايران و تهران از ساختمان جديد و مرکز ارتقاء سطح علمي اتحاديه آرايشگران زنانه تهران بازديد کرد. […]