عدم الزام قرارداد با دفاتر خدمات سلامت

عضو محترم در صورت رعایت الزامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به صورت خودکنترلی و خود اظهاری، الزامی به انعقاد قرار داد با دفاتر خدمات سلامت ندارند، لیکن چنانچه داوطلبانه مبادرت به عقد قرار داد با دفاتر مزبور نمایند، تعرفه های موضوع این تصویب نامه حسب مورد لازم الاجرا خواهد بود.

حضور جناب آقاي دكتر عزتيان رياست اداره بهداشت خدمات حرفه اي و سلامت محيط كار وزارت بهداشت و نمايندگان

جلسه با حضور جناب آقاي دكتر عزتيان رياست اداره  بهداشت خدمات حرفه اي    و سلامت محيط كار وزارت بهداشت  و نمايندگان. دانشگاه شهيد  بهشتي  خصوص بهداشت  حرفه اي سالنداران در  اتحاديه آرایشگران زنانه تهران