تمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال جاری

عضو محترم تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال جاری تمدید شد.

ادامه مطلبتمدید قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال جاری