عضو محترم
تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال جاری تمدید شد.