عدم استفاده سازمان امور مالیاتی کشور از ضرایب مالیاتی یا هر گونه ضرایب دیگر برای عملکرد سال 1398 به بعد

عضو محترم با عنایت به مفاد ماده 97 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، مبنی بر حذف روش علی الراس در تشخیص در آمد مشمول مالیات و فرآیند حسابرسی و تعیین در آمد مودیان به استناد اظهار نامه مالیاتی آنها و عدم استفاده مامورین مالیاتی کشور از ضرایب مالیاتی و یا هر گونه ضرایب دیگر […]