مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا

مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 99/9/15به شرح ذیل: 1) استمهال حق بیمهسهم کارفرما 2) تسهیلات به کسب و کارهای به شدت آسیب دیده غیر دولتی…

ادامه مطلبمصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا