جلسه بررسی ضرایب مالیاتی صنوف تهران تشکیل شد

جلسه بررسي ضرايب مالياتي صنوف تهران به رياست حميدرضا رستگار، عضو هئيت رئيسه اتاق اصناف تهران و تعدادي از روساي اتحاديه صنفي تهران به همراه مشاوران مالياتي آنها با موضوع درخواست اتحاديه هاي صنفي مبني بر تغيير و کاهش ضرايب مالياتي تعيين شده اتحاديه ها در محل برگزاري کميسيون هاي اتاق تشکيل شد. در اين […]