فرم گزارش حوادث شغلی

عضو محترم بپیوست فرم گزارش حوادث شغلی موضوع تبصره 1 ماده95 قانون کاردر خصوص وظیفه کارفرمایان و مسئولین کارگاههای مشمول قانون کار در زمان ایجاد هرگونه حادثه شغلی و گزارش دهی به موقع جهت رسیدگی به حقوق پرونده های جامعه کار و تولید ارسال میگردد.