ارسال مشخصات پرسنلی

عضو محترم مقتضی است نسبت به تکمیل فایل اکسل زیر در خصوص مشخصات کلیه پرسنل واحد صنفی اعم از دائم، قراردادی و درصدی اقدام و در اسرع وقت به اتحادیه ارسال نمایید. moshakhasat persenel