آرایشگران زنانه در گروه شغلی دو قرار گرفتند

شهربانو عابدی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران از موافقت ستاد ملی کرونا با تغییر گروه شغلی صنف آرایشگران زنانه به گروه دو مَشاغل خبر داد در پی در خواست اتحادیه های صنفی و رایزنی های صورت گرفته توسط اتاق اصناف تهران و ایران با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیته امنیتی، اجتماعی و […]