آرایشگران زنانه در گروه شغلی دو قرار گرفتند

شهربانو عابدی رئیس اتحادیه آرایشگران زنانه تهران از موافقت ستاد ملی کرونا با تغییر گروه شغلی صنف آرایشگران زنانه به گروه دو مَشاغل خبر داد در پی در خواست اتحادیه…

ادامه مطلبآرایشگران زنانه در گروه شغلی دو قرار گرفتند