عضو محترم
بنا به دستور ستاد محترم مدیریت کرونا از تاریخ دوشنبه ٩٩/٨/٥به مدت یک هفته آرایشگاههای زنانه و سالنهای زیبایی تعطیل و از هرگونه فعالیت خودداری نمایند.