قانون ماده 13 مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که توسط وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده جهت اطلاع و ابلاغ به اتحادیه های صنفی تحت پوشش در آدرس https://www.mokateb.ir/files/1488.pdf بارگذاری شده است.
در خصوص الزام انجام خود اظهاری صنوف از طریق انتخاب یکی از روش های مندرج در دستور العمل نحوه اجرای خود کنترلی و خود اظهاری بهداشتی مراکز و اماکن عمومی توسط شخص مشمول و نه فقط الزام نمودن افراد صنفی با دفاتر خدمات سلامت جهت اطلاع ارسال می گردد .