بر حسب مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا و با توجه به وضعیت بحرانی کلیه واحدهای صنفی این اتحادیه از تاریخ 1399/08/05 به مدت یک هفته تعطیل می باشد