شما در حال مشاهده هستید اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی طرح مشوق بیمه کارفرمایی

دستورالعمل طرح مشوق بیمه ای به منظور تحرک بخشی بیشتر و ایجاد رونق بازار
https://moshavegh.mcls.gov.ir/