قابل توجه اعضای محترم اتحادیه آرایشگران زنانه تهران

به اطلاع می رساند با پیگیری های اتاق محترم اصناف ایران امکان استمرار بهره مندی آن دسته از کارفرمایان کارگاه های دارای جواز فعالیت (پروانه کسب صنفی و …) که قبل از صدور بخشنامه ۱۴۰/۳ بشماره ۶۵/۹۹/۱۰۰۰ مورخ ۹۹/۷/۱۹ برابر مقررات از تسهیلات قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر بهرمند شده اند درصورت جابجایی کارگاه و انتقال به مکان جدید (همان کارفرما و فعالیت) با احراز شرایط قانونی می توانند کما فی السابق از معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی موضوع قانون اخیر الذکر بهره مند شوند .