شما در حال مشاهده هستید آرایشگران زنانه با رعایت پروتکل‌ها بهداشتی و کنترل افراد از طریق اسکن کارت ملی با استفاده از سامانه ماسک در گروه شغلی ۲ قرار گرفتند

آرایشگران زنانه با رعایت پروتکل‌ها بهداشتی و کنترل افراد از طریق اسکن کارت ملی با استفاده از سامانه ماسک در گروه شغلی ۲ قرار گرفتند

عضو محترم
واحدهای صنفی آرایشگاه های زنانه در گروه شغلی 2 قرار گرفتند و می توانند با رعایت پروتکل ها و کنترل افراد از طریق اسکن کارت ملی با استفاده از سامانه ماسک و متناسب با وضعیت شهر فعالیت نمایند.