عضو محترم
در خصوص تمدید مهلت پرداخت هزینه گاز مصرفی مصوبه چهل و پنجم مورخ 99/9/01 ستاد ملی مدیریت کرونا، به کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده یا تعطیل و محدود شده بخش غیردولتی مطابق با فهرستی که توسط کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می گردد، تعلق میگیرد.